Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvod

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov a ďalšie dotknuté osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Niektoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame (v právnom postavení sprostredkovateľa) na základe poverenia našich zmluvných partnerov a nemáme priamy vzťah s osobami, ktorých osobné údaje spracúvame. V takom prípade Vám odporúčame oboznámiť sa s obsahom pravidiel ochrany osobných údajov príslušných prevádzkovateľov.

II. Prevádzkovateľ

WeNet SK, s.r.o. sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35 859 415 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28991/B (ďalej označený aj ako „ naša spoločnosť“, „my“)

III. Kontaktná osoba

Ladislav Varga Miletičova 21, 821 03 Bratislava gdpr@wenetonline.sk

IV. Dotknutá osoba

 • akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá využíva služby poskytované našou spoločnosťou,
 • akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá je oprávneným zástupcom/kontaktnou osobou zákazníka (právnickej osoby) našej spoločnosti, ktorý využíva služby poskytované našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva za podmienok uvedených ďalej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

V. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajov, ktoré od Vás získavame, keď využívate služby našej spoločnosti a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov.

V.I. osobné údaje získané priamo od dotknutých osôb

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Využitie služieb našej spoločnosti poskytovaných prostredníctvom tlačenej verzie katalógu Zlaté stránky (uzatvorenie zmluvy o uverejnení inzercie
 • meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 • Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 • zvukový záznam pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom telefónu
 • Produkt/služba/značka
 • Popis činnosti
 • Otváracie hodiny
 • Geokoordináty
Využitie služieb našej spoločnosti poskytovaných online prostredníctvom webstránky www.zlatestranky.sk (uzatvorenie zmluvy o uverejnení inzercie)
 • meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 • Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 • zvukový záznam pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom telefónu
 • Produkt/služba/značka
 • Popis činnosti
 • Otváracie hodiny
 • Geokoordináty
Využitie ďalších služieb poskytovaných našou spoločnosťou (napr. Internet marketing, E-mail marketing, Social presence – Facebook, SEO, Mediatel Yext, Mobilný balíček a iné)
 • meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 • Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 • zvukový záznam pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom telefónu
 • Produkt/služba/značka
 • Popis činnosti
 • Otváracie hodiny
 • Geokoordináty
Objednávka tlačenej verzie katalógu Zlaté stránky (na základe odberného lístka a sms adresovanej našej spoločnosti)
 • meno, priezvisko
 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti alebo používanie našich mobilných aplikácií
 • Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)
 • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

V.II. osobné údaje získané z iných zdrojov

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Zmluva o poskytovaní databáz účastníkov s telefónnymi operátormi (Telefónni operátori nám na základe Vášho výslovného súhlasu poskytujú Vaše osobné údaje v zmysle ustanovenia § 59 ods. 5 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktoré používame za účelom poskytovania verejných informačných služieb o telefónnych číslach v tlačenej verzii katalógu Zlaté stránky a najmä na verejne prístupnej internetovej doméne www.zlatestranky.sk (telefónny zoznam).
 • meno, priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • telefónne číslo
Môžeme tiež využívať osobné údaje z iných zdrojov, ako sú napr. špecializované spoločnosti, ktoré dodávajú informácie, alebo verejne prístupné zdroje, či online mediálne kanály (webové stránky a ďalšie kanály, ku ktorým získame prístup)
 • meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 • Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 • Produkt/služba/značka
 • Popis činnosti
 • Otváracie hodiny
 • Geokoordináty

VI. Účel a právny základ spracúvavania osobných údajov

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).
 • Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).
 • V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili služby našej spoločnosti, ako je uverejnenie Vašej inzercie v tlačenej verzii katalógu Zlaté stránky, uverejnenie Vašej inzercie online na webstránke www.zlatestranky.sk, ďalšie služby našej spoločnosti (napr. Internet marketing, E-mail marketing, Social presence – Facebook, SEO, Mediatel Yext, Mobilný balíček a iné), aby sme Vám mohli dodať Vami objednanú tlačenú verziu katalógu Zlaté stránky. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, poskytnúť Vám služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody, či rôzne zľavy.
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašim využívaním služieb našej spoločnosti mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookies a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookies a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok . Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich služieb, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Máme záujem informovať Vás o ponuke svojich služieb, novinkách, zľavových akciách či výhodných ponukách, pozývať Vás, aby ste sa zúčastnili zákazníckych prieskumov, alebo prieskumov trhu, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou. Túto činnosť (priamy marketing) vykonávame výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, o ktorý Vás vopred požiadame.
 • Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi službami,.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na účel poskytovania verejných informačných služieb o telefónnych číslach v tlačenej verzii katalógu Zlaté stránky a najmä na verejne prístupnej internetovej doméne www.zlatestranky.sk (telefónny zoznam).
 • Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na účel poskytovania informácií a možnosti vyhľadávania identifikačných a kontaktných údajov a ďalších informácií o právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch a ďalších subjektoch, širokej verejnosti, prostredníctvom našich produktov (tlačená verzia katalógu Zlaté stránky, www.zlatestranky.sk).
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti alebo tretích strán, ktoré zahŕňajú:

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane poskytnutia našich služieb;
 • propagáciu a predaj našich služieb;
 • starostlivosť o váš užívateľský účet, riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;
 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich,
 • poskytovať služby, ktoré sú v záujme širokej verejnosti.

VII. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máme záujem informovať Vás o ponuke svojich služieb, novinkách, zľavových akciách či výhodných ponukách, pozývať Vás, aby ste sa zúčastnili zákazníckych prieskumov, alebo prieskumov trhu, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou. V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

Predtým ako Vám začneme poskytovať tieto informácie sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom priameho marketingu máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom informačnom e-maile, telefonicky alebo ústnou formou prostredníctvom žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

VIII. Príjemcovia osobných údajov

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Niektoré osobné údaje, ktoré získavame môžeme zdieľať s našou materskou spoločnosťou: FCR MEDIA HOLDING UAB, sídlo: J.Jasinskio g. 16B, Vilnius LT-01112, Litovská republika. Táto spoločnosť spracúva iba tie údaje, ktoré sú potrebné najmä na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)
 • doručovateľské, poštové a kuriérske služby,
 • tlačiarenské služby,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu našej spoločnosti,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • služby vedenia účtovníctva, právne služby, archivačné služby a iné odborné služby.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

IX. Poskytnutie osobných údajov

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie našej obchodnej alebo inej činnosti (poskytnutie našich služieb). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

X. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

XI. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo:

 1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 2. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 3. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
 4. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XV. 5. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

XII. Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/. Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

XIII. Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.